Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III sẽ được tổ chức trong tháng 10-2019
Cập nhật lúc: 10:00 SA ngày 01/10/2019
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, đồng thời ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các DTTS trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Với chủ đề đại hội là “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” , đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc của tỉnh trong thời gian qua; ghi nhận, biểu dương công lao to lớn của đồng bào các DTTS trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ hội nhập...

Đại hội cấp tỉnh sẽ có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho cộng đồng các DTTS cư trú tại địa phương, bảo đảm hài hòa cơ cấu đại biểu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính... Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2014-2019; tôn vinh các tập thể, cá nhân đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội cũng là dịp để các đại biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing